top of page

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
osób korzystających z formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że:
 

 1. Administratorem danych osobowych jest One Small Step Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lubelska 11B/9, 30-003 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000971002, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) złotych, NIP: 1132703880, REGON: 364958037 (dalej: „Administrator”).

 2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: anna.kossacka@onesmallstep.travel oraz karol.wojcicki@onesmallstep.travel

 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu):
  a) w przypadku wiadomości dotyczących wypraw - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym dokonania wstępnej rezerwacji (działania mające na celu zawarcie umowy) i zarządzania tym procesem;
  b) w przypadku wiadomości zawierających pytania o działalność Administratora, pytania merytoryczne dotyczące astrofotografii i we wszystkich innych przypadkach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną poprzez formularz na stronie internetowej Administratora.

 4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty zapewniające hosting strony internetowej (Wix.com Ltd.) i poczty mailowej (Google Poland spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie).

 5. Dane osobowe mogą również zostać przekazane do państw trzecich, tj. państw niebędących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w szczególności do Izraela będącego siedzibą hostingodawcy strony internetowej Administratora, tj. Wix.com Ltd., a także innych państw, w których znajdują się serwery Wix.com Ltd. Ochrona zgodna z przepisami obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, a także dochodzenie roszczeń związanych z ochroną przekazanych danych osobowych może być w związku z tym utrudnione lub niemożliwe.

 6. Informujemy, że Administrator nie będzie wykorzystywać danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, a także, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane.

 7. Dane osobowe są przechowywane przez okres do 6 miesięcy od ostatniej wiadomości, chyba, że wcześniej został złożony sprzeciw co do przetwarzania danych na zasadach określonych w RODO.

 8. Zgodnie z RODO, osoba korzystająca z formularza ma prawo do:
  a) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania (poprawiania) danych;
  c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  Z tych praw można skorzystać, kontaktując się z Administratorem.

 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do uzyskania odpowiedzi na wiadomość wysyłaną przez formularz.

 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
osób kontaktujących się przez e-mail

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest One Small Step Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lubelska 11B/9, 30-003 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000971002, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) złotych, NIP: 1132703880, REGON: 364958037 (dalej: „Administrator”).

 2. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: anna.kossacka@onesmallstep.travel oraz karol.wojcicki@onesmallstep.travel

 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu):
  a)
   w przypadku wiadomości dotyczących wypraw - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym dokonania wstępnej rezerwacji (działania mające na celu zawarcie umowy) i zarządzania tym procesem;
  b) 
  w przypadku wiadomości zawierających pytania o działalność Administratora, pytania merytoryczne dotyczące astrofotografii i we wszystkich innych przypadkach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną na adresy e-mail Administratora.

 4. Odbiorcą danych osobowych jest podmiot zapewniający hosting poczty mailowej (Google Poland spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie).

 5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. państw niebędących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 6. Informujemy, że Administrator nie będzie wykorzystywać danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, a także, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane.

 7. Dane osobowe są przechowywane przez okres do 6 miesięcy od ostatniej wiadomości, chyba, że wcześniej został złożony sprzeciw co do przetwarzania danych na zasadach określonych w RODO.

 8. Zgodnie z RODO, osoba korzystająca z korespondencji drogą mailową ma prawo do:
  a) 
  dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) 
  sprostowania (poprawiania) danych;
  c) 
  żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  Z tych praw można skorzystać, kontaktując się z Administratorem.

 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do uzyskania odpowiedzi na wiadomość wysyłaną poprzez e-mail.

 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
osób zawierających umowę o udział w imprezie turystycznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest One Small Step Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lubelska 11B/9, 30-003 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000971002, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) złotych, NIP: 1132703880, REGON: 364958037 (dalej: „Administrator”).

 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail: anna.kossacka@onesmallstep.travel oraz karol.wojcicki@onesmallstep.travel.

 3. Podanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji tej umowy. Podanie danych osobowych w przypadku udzielania odrębnej zgody na przetwarzanie tych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na zawarcie ww. umowy, ale jest niezbędne do udzielenia danej zgody.

 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (rozliczenia podatkowe, zawieranie umowy obowiązkowego ubezpieczenia), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a także w celu marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  d) marketingowym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 5. Dane osobowe klienta mogą zostać udostępnione ewentualnym podwykonawcom Administratora na potrzeby realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej, w tym na potrzeby dokonywania rezerwacji hotelowych, zawierania umów ubezpieczenia. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na publikację zdjęć z wyprawy zawierających wizerunek klienta, dane zostaną udostępnione odbiorcom w Internecie.

 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą one przetwarzane nie dłużej, niż do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO.

 7. Klientowi przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Dane osobowe klienta nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Fomularz kontaktwy
E-mail
bottom of page