top of page
Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej
One Small Step Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

 

 

I. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:

 1. Ustawa – ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.

 2. Organizator – One Small Step spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
  30-003 przy ul. Lubelskiej 11B/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000971002, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) złotych, NIP 6772477521, REGON 521979414, będąca organizatorem turystyki w rozumieniu Ustawy, spełniającym wynikające z niej wymogi, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr Z/37/2022

 3. Klient – osoba, która chce zawrzeć lub zawarła Umowę

 4. Uczestnik – osoba biorąca udział w Imprezie Turystycznej na podstawie Umowy, mająca ukończone, w chwili rozpoczęcia Imprezy Turystycznej, co najmniej 16 lat

 5. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, stanowiące integralną część Umowy

 6. Umowa – zawierana indywidualnie pomiędzy Organizatorem a Klientem umowa o udział w Imprezie Turystycznej, której integralną część stanowią wszystkie załączniki, w tym niniejsze OWU oraz Warunki Ubezpieczenia

 7. Impreza Turystyczna – impreza turystyczna w rozumieniu Ustawy oraz dyrektywy (UE) 2015/2302, realizowana przez Organizatora na podstawie Umowy

 8. Opis Imprezy Turystycznej – szczegółowe informacje dotyczące Imprezy Turystycznej udostępniane przez Organizatora przed zawarciem Umowy (m.in. takie jak: data początkowa i końcowa, trasa wyprawy, liczba noclegów oraz położenie, rodzaj i kategoria obiektu zakwaterowania według przepisów kraju pobytu, liczba i rodzaj posiłków, szczegółowy program zwiedzania, informacja o dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej), dostępne w szczególności na jego stronie internetowej pod adresem www.onesmallstep.travel

 9. Niezgodność – niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych Imprezą Turystyczną

 10. Nieuniknione i Nadzwyczajne Okoliczności – zgodnie z Ustawą należy przez to rozumieć sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania

 11. Warunki Ubezpieczenia – Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 13. Dane Kontaktowe Organizatora – adresy e-mail: anna.kossacka@onesmallstep.travel, karol.wojcicki@onesmallstep.travel

 

II. Umowa i jej zawarcie

 1. Opis Imprezy Turystycznej zamieszczony na stronie internetowej Organizatora: www.onesmallstep.travel stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 2. Dokonane przez Klienta zgłoszenie zainteresowania udziałem w Imprezie Turystycznej, w tym przesłane drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, nie stanowi rezerwacji udziału w takiej Imprezie i nie gwarantuje w niej udziału.

 3. W odpowiedzi na zgłoszenie Klienta Organizator kontaktuje się z nim i udziela mu dalszych niezbędnych informacji o Imprezie Turystycznej, a jeżeli Strony podejmą decyzję o zawarciu Umowy, Organizator przesyła Klientowi jej projekt.

 4. Przed zawarciem Umowy Klient zapoznaje się z Opisem Imprezy Turystycznej, informacjami o kraju docelowym, a także projektem Umowy i wszystkimi załącznikami (w szczególności Warunkami Ubezpieczenia i niniejszymi OWU).

 5. Cenę Imprezy Turystycznej, warunki jej płatności oraz listę objętych nią świadczeń określa Umowa.

 6. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej lub dokumentowej. Preferowanym sposobem podpisania Umowy jest użycie podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego do złożenia podpisu na Umowie otrzymanej od Organizatora jako plik pdf.

 7. Do zawarcia Umowy konieczne jest podpisanie Umowy zarówno przez Klienta, jak i przez Organizatora.

 8. W chwili zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu Organizator udostępnia Klientowi na trwałym nośniku jej kopię lub potwierdzenie jej zawarcia.

 

III. Uczestnicy

 1. Usługi turystyczne oferowane przez Organizatora w ramach Imprezy Turystycznej przeznaczone są dla osób z pełną sprawnością ruchową. Jakiekolwiek odstępstwa w tej kwestii wymagają indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy Stronami.

 2. Osoby niepełnoletnie, które w planowanym dniu rozpoczęcia Imprezy Turystycznej będą miały ukończone 16 lat, mogą być Uczestnikami Imprezy Turystycznej jedynie wówczas, gdy co najmniej jeden opiekun prawny jest Uczestnikiem tej samej Imprezy Turystycznej. W takim wypadku Klient podpisuje Umowę na rzecz swoją i pozostającej pod jego opieką prawną ww. osoby niepełnoletniej.

 3. Klient może zawrzeć Umowę wyłącznie na swoją rzecz lub na swoją rzecz i Uczestnika niepełnoletniego.

 

IV. Ubezpieczenia

 1. Na wypadek zabezpieczenia wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy roszczeń Klientów w związku z ewentualną niewypłacalnością Organizatora, Organizator oświadcza, że:
  a) zawarł, na podstawie art. 7 Ustawy, gwarancję ubezpieczeniową turystyczną z SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., adres: ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa. Oryginał ww. gwarancji znajduje się u Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22. Potwierdzenie posiadania ww. gwarancji wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tej gwarancji oraz kopia certyfikatu potwierdzającego posiadanie ww. gwarancji stanowią załączniki do Umowy.
  b) odprowadza zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 Ustawy, składki w należnej wysokości do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku gdy gwarancja okaże się niewystarczająca na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju oraz na pokrycie zwrotu wpłat lub części wpłat to brakujące środki finansowe wypłaca bezpośrednio poszkodowanemu podróżnemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11.
  c) odprowadza należną składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy w celu zabezpieczenia Klientowi zwrotu wpłat za Imprezy Turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu ogłoszenia albo wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji Imprezy Turystycznej Nieuniknionych i Nadzwyczajnych Okoliczności, o których mowa w art. 4 pkt 15 Ustawy uznanych w drodze komunikatu wydanego przez ministra właściwego do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych za właściwe dla uruchomienia wypłat na pokrycie podróżnym zwrotów wpłat należności za imprezę turystyczną, która nie została lub nie zostanie zrealizowana.

 2. Organizator na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. umowy generalnej nr 522093 z dnia 06.06.2022 zawiera na rzecz Uczestników umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres i sumy ubezpieczenia zawarte są w Umowie, a Warunki Ubezpieczenia stanowią załączniki do Umowy.

 3. Organizator zaleca dodatkowo zawarcie przez Klienta we własnym zakresie dobrowolnego ubezpieczenia:
  ​a) kosztów wynikających z rezygnacji z Imprezy Turystycznej
  b) kosztów związanych z przerwaniem uczestnictwa w Imprezie Turystycznej
  c) kosztów anulacji biletu lotniczego
  d) odpowiedzialności cywilnej (OC)

 

V. Zmiana ceny i warunków Umowy

 1. Po zawarciu Umowy Organizator jest uprawniony do podwyższenia ceny Imprezy Turystycznej wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany:
  a) ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
  b) wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych Umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji Imprezy Turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
  c) kursów walut mających znaczenie dla danej Imprezy Turystycznej.

 2. Cena ustalona w Umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.

 3. Organizator powiadamia Klienta na trwałym nośniku, w sposób jasny i zrozumiały, o zmianie ceny oraz uzasadnia podwyżkę i wskazuje sposób jej obliczenia.

 4. W przypadku obniżenia kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej, które nastąpiło po zawarciu Umowy, a przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, Klient ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu ww. kosztów.

 5. W przypadku obniżenia ceny Organizator może odliczyć od zwrotu należnego Klientowi rzeczywiste koszty obsługi, a na żądanie Klienta Organizator przedstawia dowód ich poniesienia.

 6. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo, przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, do dokonania jednostronnej zmiany warunków Umowy w przypadku, gdy taka zmiana jest nieznaczna. Organizator informuje Klienta o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.

 7. Organizator, który przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej:
  a) jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy, lub
  b) nie może spełnić specjalnych wymagań, o których Klient powiadomił Organizatora i na które strony Umowy wyraziły zgodę, lub
  c) proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny Imprezy Turystycznej zgodnie z ust. 1 powyżej
  niezwłocznie powiadamia o tym Klienta na trwałym nośniku. Organizator może jednocześnie zaoferować Klientowi zastępczą Imprezę Turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.

 8. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Organizator w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje Klienta o:
  a) zmianach warunków Umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę;
  b) rozsądnym terminie, w którym Klient poinformuje Organizatora o swojej decyzji, o której mowa w ust. 9 poniżej;
  c) odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy w przypadku braku odpowiedzi Klienta w terminie, o którym mowa w pkt b) powyżej;
  d) zastępczej Imprezie Turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana.

 9. Klient w terminie wyznaczonym przez Organizatora informuje go, że:
  a) przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, albo
  b) odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo
  c) odstępuje od Umowy oraz przyjmuje zastępczą Imprezę Turystyczną.

 10. Jeżeli zmiany Umowy lub zastępcza Impreza Turystyczna prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów Imprezy Turystycznej, Klient jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny.

 11. Organizator zwraca Klientowi wpłaty nie później, niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Przepisy art. 50 ust. 2-8 Ustawy, dotyczące odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesione przez Klienta szkody lub krzywdy stosuje się odpowiednio.

 

VI. Odstąpienie od Umowy przez Organizatora

 1. Organizator może odstąpić od Umowy i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z tytułu Imprezy Turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
  a) liczba osób, które zawarły Umowę, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w Umowie, a Organizator powiadomił Klienta o odstąpieniu od Umowy w terminie określonym w Umowie, lecz nie później niż na:
  i. 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej trwającej ponad 6 dni
  ii. 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej trwającej 2-6 dni
  iii. 48 godzin przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej trwającej krócej niż 2 dni
  lub
  b) Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu Nieuniknionych i Nadzwyczajnych Okoliczności i powiadomił Klienta o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.

 2. Organizator dokonuje zwrotu poniesionych wpłat w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy,  chyba, że przepisy szczególne przewidują inny termin.

 

VII. Odstąpienie od Umowy przez Klienta

 1. Klient może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail w oparciu o Dane Kontaktowe Organizatora. Datą odstąpienia od Umowy jest dzień wpływu oświadczenia o odstąpieniu do Organizatora.

 2. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za odstąpienie od Umowy, której wysokość odpowiada cenie Imprezy Turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych.

 3. Opłata za odstąpienie podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Klienta, a w przypadku, gdy przedpłata jest mniejsza, niż wysokość należnej opłaty, Klient zobowiązany jest do dopłacenia pozostałej jej części.

 4. Na żądanie Klienta Organizator uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od Umowy.

 5. Klient może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia Nieuniknionych i Nadzwyczajnych Okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację Imprezy Turystycznej lub przewóz do miejsca docelowego. Klient może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy Turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

 6. Organizator dokonuje zwrotu poniesionych wpłat w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, chyba, że przepisy szczególne przewidują inny termin.

 

VIII. Przeniesienie przez Klienta uprawnień i obowiązków z Umowy na osobę trzecią

 1. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie Turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki.

 2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym na trwałym nośniku nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.

 3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Klientowi. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora na skutek przeniesienia Umowy.

 4. Za nieuiszczoną część ceny Imprezy Turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany podróżnego uczestniczącego w Imprezie Turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

 

IX. Udzielanie pomocy Klientowi

 1. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Klientowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, o których mowa w pkt. XI ust. 12 OWU poniżej.

 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na udzieleniu:
  a) odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej
  b) pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o których mowa w art. 48 ust. 5 Ustawy.

 3. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Klienta lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie będzie przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora.

 

X. Odpowiedzialność Klienta

 1. O wszelkich zmianach danych Uczestnika zamieszczonych w Umowie (w szczególności zmianie nazwiska, adresu), Klient niezwłocznie powiadomi Organizatora. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z powodu zmiany danych, o której nie został powiadomiony.

 2. Klient zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie, a także posiadania podczas Imprezy Turystycznej wszelkich niezbędnych dokumentów umożliwiających wjazd, pobyt oraz wyjazd z danego kraju.

 3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami paszportowymi, wizowymi, sanitarnymi, epidemiologicznymi, a także innymi wymogami, w szczególności zdrowotnymi, które obowiązują w państwie, na terenie którego odbywać będzie się Impreza Turystyczna. Przepisy i wymogi udostępniane są przez Organizatora w formie informacji stanowiącej załącznik do Umowy.

 4. Klient zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz innych wiążących nakazów lub zaleceń wydanych przez stosowne organy lub instytucje w miejscu Imprezy Turystycznej oraz we wszystkich krajach tranzytowych, a także regulaminów i innych zaleceń obowiązujących w miejscach pobytu, w szczególności w obiektach noclegowych lub środkach transportu.

 5. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody w trakcie trwania Imprezy Turystycznej. Organizator, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Klienta w trakcie trwania Imprezy Turystycznej.

 

XI. Reklamacje oraz usuwanie Niezgodności

 1. Organizator odpowiedzialny jest za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową.

 2. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Organizatora, w miarę możliwości w trakcie trwania Imprezy Turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu Niezgodności.

 3. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z Umową, Organizator usuwa Niezgodność, chyba że:
  a) jest to niemożliwe, albo
  b) wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu Niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą.

 4. W przypadku nieusunięcia Niezgodności postanowienia pkt. XII OWU (Obniżenie ceny oraz odszkodowanie), wynikające z art. 50 Ustawy, stosuje się odpowiednio.

 5. Jeżeli Organizator nie usunie Niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Klienta, Klient może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Klient nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli Organizator odmówi usunięcia Niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że Niezgodność powinna być usunięta niezwłocznie.

 6. Organizator, który w czasie trwania Imprezy Turystycznej nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część tej Imprezy, jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej Imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w Umowie powrót Klienta do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony.

 7. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie Imprezy Turystycznej, Organizator przyznaje Klientowi odpowiednie obniżenie ceny Imprezy Turystycznej.

 8. Klient może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w Umowie lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.

 9. W przypadku gdy Niezgodność istotnie wpływa na realizację Imprezy Turystycznej, a Organizator nie zdoła jej usunąć w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Klienta, Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy bez żadnej opłaty z tego tytułu.

 10. Jeżeli Impreza Turystyczna obejmuje transport Klienta, Organizator zapewnia jego powrót do kraju równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania dodatkowymi kosztami. Przepisy art. 50 Ustawy stosuje się odpowiednio.

 11. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub Klient je odrzuci zgodnie z ust. 8 powyżej, wówczas jest on uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania lub zadośćuczynienia bez rozwiązywania Umowy.

 12. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Klienta do kraju zgodnie z Umową, z powodu Nieuniknionych i Nadzwyczajnych Okoliczności, Organizator ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania Klienta, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w Umowie, przez okres do 3 nocy. Ograniczenia czasu zapewniania Klientowi niezbędnego zakwaterowania nie stosuje się w przypadku osób o ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz.Urz. UE L 204 z 26.07.2006, str. 1), oraz wszelkich osób im towarzyszących, kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat bez opieki, jak również osób wymagających szczególnej opieki medycznej, pod warunkiem że Organizator został powiadomiony o sytuacji tych osób co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.

 13. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 12 powyżej, nie wyłącza stosowania przepisów korzystniejszych w tym zakresie.

 14. Organizator nie może powoływać się na Nieuniknione i Nadzwyczajne Okoliczności w celu ograniczenia odpowiedzialności, o której mowa w ust. 12 i 13 powyżej, jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi transportowe nie może powoływać się na takie okoliczności na podstawie innych przepisów.

 15. Klient może również zgłosić Organizatorowi reklamację dotyczącą realizacji Umowy w innym zakresie niż Niezgodność. W treści takiej reklamacji Klient powinien możliwie szczegółowo uzasadnić swoje zarzuty. Organizator odpowiada na reklamację do 30 dni od dnia otrzymania od Klienta niezbędnych informacji do jej rozpatrzenia. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator szczegółowo uzasadnia przyczyny odmowy.

 16. Wszelkie zawiadomienia o Niezgodności oraz inne reklamacje mogą być składane w oparciu o Dane Kontaktowe Organizatora.

 17. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia mogą zostać poddane pod ocenę sądu. W wykonaniu obowiązku wynikającego z Ustawy, Organizator informuje jednak, że:
  a) metody pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wskazane są w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, przy czym skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny, a Organizator może każdorazowo, w przypadku nieuwzględnienia reklamacji konsumenta, podjąć decyzję o wzięciu udziału lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
  b) podmiotami uprawnionymi do prowadzenia spraw z zakresu usług turystycznych są Inspekcje Handlowe;
  c) wykaz Inspekcji Handlowych znajduje się na stronie UOKiK;
  d) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr została udostępniona platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1).

 

XII. Obniżenie ceny oraz odszkodowanie

 1. Klientowi przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono Niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Klienta.

 2. Klientowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku Niezgodności. Organizator niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

 3. Klientowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za Niezgodność w przypadku, gdy Organizator udowodni, że:
  a) winę za Niezgodność ponosi Klient;
  b) winę za Niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych Umową, a Niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;
  c) Niezgodność została spowodowana Nieuniknionymi i Nadzwyczajnymi Okolicznościami.

 4. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią Imprezy Turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się do Organizatora.

 5. Organizator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Klienta za swoje błędy w rezerwacji, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi Klient lub błąd ten powstał na skutek Nieuniknionych i Nadzwyczajnych Okoliczności.

 6. W przypadkach innych, niż określone w ust. 4 powyżej, odszkodowanie, jakie ma zostać wypłacone przez Organizatora ograniczone jest do trzykrotności całkowitej ceny Imprezy Turystycznej. Ograniczenie to nie dotyczy:
  a) szkody na osobie, lub
  b) szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

 7. Obniżka ceny, o której mowa w ust. 1, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o których mowa w ust. 2, podlegają odpowiedniemu obniżeniu w przypadku skorzystania przez Klienta z obniżenia ceny lub odszkodowania, o których mowa między innymi w:
  a) rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1)
  b) rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14)
  c) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz.Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 24)
  d) rozporządzeniu (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2006/2004
  e) rozporządzeniu (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącym praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.

 

XIII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych (dalej jako: Administrator) Klienta jest: One Small Step Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000971002, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) złotych, ul. Lubelska 11B/9, 30-003 Kraków.

 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail: anna.kossacka@onesmallstep.travel oraz karol.wojcicki@onesmallstep.travel.

 3. Podanie danych osobowych w związku z zawarciem Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Podanie danych osobowych w przypadku udzielania odrębnej zgody na przetwarzanie tych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na zawarcie Umowy, ale jest niezbędne do udzielenia danej zgody.

 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (rozliczenia podatkowe, zawieranie umowy obowiązkowego ubezpieczenia), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a także w celu marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  d) marketingowym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 5. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione ewentualnym podwykonawcom Organizatora na potrzeby realizacji Umowy, w tym na potrzeby dokonywania rezerwacji hotelowych, zawierania umów ubezpieczenia. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na publikację zdjęć/materiałów video z Imprezy Turystycznej zawierających wizerunek Uczestnika, wizerunek ten może zostać udostępniony odbiorcom w Internecie w zakresie wynikającym ze zgody.

 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą one przetwarzane nie dłużej, niż do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO.

 7. Klientowi przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a OWU, zastosowanie mają postanowienia Umowy.

 2. Interpretacji postanowień OWU oraz Umowy należy dokonywać w oparciu o przepisy Ustawy.

 3. W sprawach nieuregulowanych w OWU stosuje się przepisy Ustawy, a także innych obowiązujących przepisów prawa.

 4. OWU wchodzą w życie z dniem 24 listopada 2022 r. i mają zastosowanie do Umów zawartych po tej dacie.

bottom of page